Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje
Kategorie:

Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje

Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje. Wiele osób kojarzy pojęcie rehabilitacji medycznej jedynie z procesem przywracania prawidłowych funkcji ruchowych pacjentów np. po przebytych urazach lub wszelkiego rodzaju chorobach. Jednak termin ten ma znacznie szerszy zakres, który poza leczeniem typowo klinicznym obejmuje także mnóstwo czynności nie związanych stricte z medycyną. Przykładem zespołu takich działań jest choćby rehabilitacja społeczna, która ma na celu przystosowanie osoby niepełnosprawnej do prawidłowego funkcjonowanie w społeczeństwie na przykład poprzez motywowanie jej oraz kształtowanie jej zaradności. Co jeszcze obejmuje pojęcie rehabilitacji?

Rehabilitacja społeczna

rehabilitacja
rehabilitacja

Zawarta we wstępie definicja rehabilitacji społecznej nie przedstawia oczywiście pełnego znaczenia tego pojęcia, ponieważ tego rodzaju działania mają również na celu na przykład likwidowanie barier w otoczeniu, które mogą uniemożliwić osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. Mowa tu między innymi o przeszkodach architektonicznych, transportowych, czy komunikacyjnych. Wiele organizacji na świecie, zarówno publicznych jak i prywatnych, finansuje lub bezpośrednio realizuje inwestycje i modernizacje mające na celu dostosowanie otoczenia publicznego do warunków ruchowych inwalidów. Przejawem tego są przykładowo niskie krawężniki przy przejściach dla pieszych, czy wszelkiego rodzaju budynki ze specjalnymi windami przy schodach. Ponadto dosyć istotną częścią rehabilitacji społecznej jest uświadamianie społeczeństwa w potrzebie pomocy niepełnosprawnym osobom oraz propagowanie wśród zdrowych ludzi postaw i zachowań, które sprzyjają im w integrowaniu się z inwalidami. Dodatkowo bardzo często zwraca się uwagę na kondycję psychiczną niepełnosprawnych, organizując wszelkiego rodzaju terapie zajęciowe z udziałem profesjonalnych psychologów i psychiatrów.

Rehabilitacja psychiatryczna

Podobnie jak osoby niepełnosprawne ruchowo, tak i chore psychicznie potrzebują wsparcia i opieki ludzi zdrowych. Wszelkiego rodzaju skoordynowane działania w tym zakresie określa termin rehabilitacji psychiatrycznej. Oczywiście najważniejszą częścią tego zakresu czynności jest postępowanie medyczne i psychologiczne, które często intensywnie przeplata się ze sobą za sprawą stosowania terapii farmakologicznej, przy jednoczesnym przeprowadzaniu sesji terapeutycznych lub hospitalizacji. Bazując na wiedzy z dziedziny psychiatrii, która została zgromadzona do tej pory można wysnuć wniosek mówiący o tym, że w rehabilitacji psychiatrycznej najlepiej sprawdza się doprowadzanie do tak zwanych wzmocnień pozytywnych. Są to efekty reakcji, które powodują, że dany sposób reagowania prawdopodobnie wielokrotnie będzie występował w przyszłości. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy możliwe jest na przykład dzięki stosowaniu pochwał i nagród w przypadku nawet najmniejszych postępów w leczeniu. Ponadto elementem rehabilitacji https://kursy-fizjoterapia.eu/ tego typu jest opisane już wcześniej uświadamianie społeczeństwa oraz dostosowywanie go, a jednocześnie samych niepełnosprawnych umysłowo do wspólnego funkcjonowania. Podstawą do osiągnięcia tego celu są różnego rodzaju kampanie medialne, a także domy opieki społecznej, czy bardziej specjalistyczne zespoły opiekuńcze.

Inne rodzaje rehabilitacji

Oczywiście rehabilitacją można również nazwać terapię ruchową przeprowadzaną w szpitalach i klinikach przez wyspecjalizowanych w tym kierunku fizjoterapeutów. Korzystają z niej osoby borykające się z różnego rodzaju zaburzeniami ruchu wynikającymi między innymi z doznanych urazów sportowych, powypadkowych, czy też następstw niektórych chorób neurologicznych, takich jak na przykład udar mózgu.

Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje
Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje

Poza tym rozróżnia się także mnóstwo rodzajów rehabilitacji nastawionej na następstwa konkretnych typów schorzeń. Przykładem takiego wyspecjalizowanego postępowania medycznego jest rehabilitacja pulmonologiczna, której przebieg zazwyczaj, tak jak w przypadku innych rodzajów terapii, jest mocno zindywidualizowany. Najbardziej kluczową zasadą każdego leczniczego programu pulmonologicznego jest jego jak najwcześniejsze rozpoczęcie. Pulmonologia to dział medycyny, który zajmuje się leczeniem wszelkiej maści chorób układu oddechowego, w tym także gruźlicy, mukowiscydozy, a nawet nowotworów płuc. W związku z poważnymi konsekwencjami tych schorzeń najważniejsze jest więc ich wczesne zdiagnozowanie i rozpoczęcie rehabilitacji w momencie, w którym nie ma jeszcze utrwalonych zaburzeń i niekorzystnych zmian układu oddechowego. Podczas terapii pulmonologicznej stosuje się przede wszystkim leczenie farmakologiczne oraz kinezyterapię, fizykoterapię, terapię ruchem i masaż.

Termin „rehabilitacja” przez większość z nas utożsamiany jest tylko i wyłącznie z jednym, dosyć wąskim biorąc pod uwagę inne rodzaje, typem terapii, czyli fizjoterapią. Tymczasem pojęcie to określa multum przeróżnych kuracji, zabiegów i programów leczenia nastawionych na niwelowanie problemów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Znajomość tej terminologii nie musi być konieczna do życia, jednak warto być z nią zaznajomionym choćby jako z interesującą ciekawostką.