Cel szkolenia wstępnego BHP
Kategorie:

Cel szkolenia wstępnego BHP

Cel szkolenia wstępnego BHP: organizacja szkoleń BHP leży w gestii pracodawcy a stosowne przepisy ujęte są w Kodeksie Pracy. Celem kształcenia pracowników jest profilaktyka ochrony ich zdrowia. Uczestnicy w dniu szkolenia zwolnieni są z obowiązku pracy na czas jego trwania, ale pozostają w dyspozycji pracodawcy.

Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do obowiązkowych? Tak, zarówno szkolenie wstępne jak i okresowe są obowiązkowe. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku, jeżeli nie zna on odpowiednich przepisów BHP. Koszt szkolenia z tego zakresu jest pokrywany przez pracodawcę.    

Cel szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne dotyczy wszystkich rodzajów stanowisk na których mają pracować nowi pracownicy, składa się instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. W pierwszym przypadku nauka trwa około 2-3 godzin. Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie pracownika rozpoczynającego pracę z zasadami BHP oraz przedstawienie zagrożeń na jakie może być narażony na danym stanowisku pracy. Podczas kształcenia pozna sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktażem ogólnym zajmuje się pracodawca bądź osoba przez niego wyznaczona posiadająca wystarczającą wiedzę na ten temat. Pracownik wyznaczony do szkolenia z zakresu instruktażu ogólnego musi być doświadczony i posiadać stosowne uprawnienia. Innym rozwiązaniem jest zlecenie szkolenia wstępnego firmie zewnętrznej która profesjonalnie zajmuje się taką działalnością.

Jaka wiedza jest przekazywana podczas instruktażu ogólnego?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu wykonywania pracy.
 • Wiedza na temat prawa pracy na podstawie Kodeksów: pracy, cywilnego, karnego.
 • Nauka udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jak przebiega ewakuacja.
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • Zagrożenia zawodowe oraz środowiskowe.

Instruktaż stanowiskowy

Do przeprowadzenia instruktażowego stanowiskowego zobowiązany jest przełożony który pokazuje pracownikowi stanowisko pracy. Zamierzeniem szkolenia wstępnego BHP jest świadczenie pracy na wyznaczonym stanowisku pracy zapewniając bezpieczeństwo sobie oraz innym osobom. Tego typu szkolenie odbywa się najczęściej w pierwszym dniu pracy, przed dopuszczeniem zatrudnionego do wykonywania obowiązków zawodowych.

Polecamy szczególnie:

Czas trwania instruktażu stanowiskowego wynosi najczęściej 8 godzin, czynnikami wpływającymi na to jest:

   • Staż pracy danego pracownika.
   • Przygotowanie zawodowe osoby szkolonej.
   • Charakter wykonywanej pracy przez pracownika.
   • Zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.

Czas szkolenia BHP w przypadku pracowników administracyjno-biurowych może być krótszy. Celem instruktażu stanowiskowego jest nauczenie pracownika bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Pracownik poznaje:

   • Czynniki pracy występujące na danym stanowisku pracy oraz w jego pobliżu.
   • Ewentualne ryzyko wiążące wykonywaną pracą.
   • Metody ochrony przed wypadkami i zabezpieczenia przed zagrożeniami dla zdrowia w miejscu pracy.

Po zakończonym szkoleniu wstępnym BHP pracownik uzyskuje kartę szkolenia która jest przekazywana do działu kadr i umieszczana w aktach pracowniczych. Jak długo ważne jest szkolenie wstępne BHP? Takie szkolenie jest ważne 6 lub 12 miesięcy. W pierwszym przypadku dotyczy to osób kierujących pracownikami, w drugim pozostałych osób.

Czy szkolenie wstępne BHP może zostać przeprowadzone online?

Tak, szkolenie wstępne BHP może zostać przeprowadzone nie tylko w warunkach stacjonarnych, ale również online. Jest to bardzo wygodna forma, ponieważ pracownicy samodzielnie przechodzą przez kolejne etapy zdobywania wiedzy ogólnej. W tym przypadku otrzymują również kartę szkolenia wstępnego. Można także przejść szkolenie instruktażowe online z wyjątkiem pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym lub w przypadku występowania na danym stanowisku działania czynników niebezpiecznych. Czyli ze szkolenie wstępnego BHP online mogą skorzystać pracownicy administracyjno-biurowi, kadra zarządzająca nie narażeni na kontakt z takimi czynnikami. 

Podsumowanie

Cel szkolenia wstępnego BHP
Cel szkolenia wstępnego BHP

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego szkolenia przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje edukacji: wstępną i okresową. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik nie powinien być dopuszczony do pracy, do której nie posiada niezbędnych kwalifikacji lub umiejętności oraz wystarczającej znajomości przepisów i zasad ochrony i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie wstępne powinno składać się z części ogólnej i stanowiskowej. Podczas szkolenia ogólnego pracownik musi zapoznać się z normami ochrony pracy oraz z regulaminem pracy pracodawcy, jeśli taki istnieje. Również podczas tego szkolenia pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W okresie zatrudnienia przeprowadzane są szkolenia okresowe, które mają na celu usystematyzowanie zdobytej wcześniej wiedzy z zakresu ochrony pracy oraz zapoznanie się z nowymi przepisami. Częstotliwość szkoleń zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub szkolenia online. Koszty szkoleń i badań pokrywa pracodawca.