Category Archive : Zdrowie

Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje

Rehabilitacja, czyli pojęcie szersze niż się niektórym wydaje

Wiele osób kojarzy pojęcie rehabilitacji medycznej jedynie z procesem przywracania prawidłowych funkcji ruchowych pacjentów np. po przebytych urazach lub wszelkiego rodzaju chorobach. Jednak termin ten ma znacznie szerszy zakres, który poza leczeniem typowo klinicznym obejmuje także mnóstwo czynności nie związanych stricte z medycyną. Przykładem zespołu takich działań jest choćby rehabilitacja społeczna, która ma na celu przystosowanie osoby niepełnosprawnej do prawidłowego funkcjonowanie w społeczeństwie na przykład poprzez motywowanie jej oraz kształtowanie jej zaradności. Co jeszcze obejmuje pojęcie rehabilitacji?

Rehabilitacja społeczna

Zawarta we wstępie definicja rehabilitacji społecznej nie przedstawia oczywiście pełnego znaczenia tego pojęcia, ponieważ tego rodzaju działania mają również na celu na przykład likwidowanie barier w otoczeniu, które mogą uniemożliwić osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. Mowa tu między innymi o przeszkodach architektonicznych, transportowych, czy komunikacyjnych. Wiele organizacji na świecie, zarówno publicznych jak i prywatnych, finansuje lub bezpośrednio realizuje inwestycje i modernizacje mające na celu dostosowanie otoczenia publicznego do warunków ruchowych inwalidów. Przejawem tego są przykładowo niskie krawężniki przy przejściach dla pieszych, czy wszelkiego rodzaju budynki ze specjalnymi windami przy schodach. Ponadto dosyć istotną częścią rehabilitacji społecznej jest uświadamianie społeczeństwa w potrzebie pomocy niepełnosprawnym osobom oraz propagowanie wśród zdrowych ludzi postaw i zachowań, które sprzyjają im w integrowaniu się z inwalidami. Dodatkowo bardzo często zwraca się uwagę na kondycję psychiczną niepełnosprawnych, organizując wszelkiego rodzaju terapie zajęciowe z udziałem profesjonalnych psychologów i psychiatrów.

 

Zobacz także:

 

Rehabilitacja psychiatryczna

Podobnie jak osoby niepełnosprawne ruchowo, tak i chore psychicznie potrzebują wsparcia i opieki ludzi zdrowych. Wszelkiego rodzaju skoordynowane działania w tym zakresie określa termin rehabilitacji psychiatrycznej. Oczywiście najważniejszą częścią tego zakresu czynności jest postępowanie medyczne i psychologiczne, które często intensywnie przeplata się ze sobą za sprawą stosowania terapii farmakologicznej, przy jednoczesnym przeprowadzaniu sesji terapeutycznych lub hospitalizacji. Bazując na wiedzy z dziedziny psychiatrii, która została zgromadzona do tej pory można wysnuć wniosek mówiący o tym, że w rehabilitacji psychiatrycznej najlepiej sprawdza się doprowadzanie do tak zwanych wzmocnień pozytywnych. Są to efekty reakcji, które powodują, że dany sposób reagowania prawdopodobnie wielokrotnie będzie występował w przyszłości. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy możliwe jest na przykład dzięki stosowaniu pochwał i nagród w przypadku nawet najmniejszych postępów w leczeniu. Ponadto elementem rehabilitacji tego typu jest opisane już wcześniej uświadamianie społeczeństwa oraz dostosowywanie go, a jednocześnie samych niepełnosprawnych umysłowo do wspólnego funkcjonowania. Podstawą do osiągnięcia tego celu są różnego rodzaju kampanie medialne, a także domy opieki społecznej, czy bardziej specjalistyczne zespoły opiekuńcze.

Inne rodzaje rehabilitacji

Oczywiście rehabilitacją można również nazwać terapię ruchową przeprowadzaną w szpitalach i klinikach przez wyspecjalizowanych w tym kierunku fizjoterapeutów. Korzystają z niej osoby borykające się z różnego rodzaju zaburzeniami ruchu wynikającymi między innymi z doznanych urazów sportowych, powypadkowych, czy też następstw niektórych chorób neurologicznych, takich jak na przykład udar mózgu. Poza tym rozróżnia się także mnóstwo rodzajów rehabilitacji nastawionej na następstwa konkretnych typów schorzeń. Przykładem takiego wyspecjalizowanego postępowania medycznego jest rehabilitacja pulmonologiczna, której przebieg zazwyczaj, tak jak w przypadku innych rodzajów terapii, jest mocno zindywidualizowany. Najbardziej kluczową zasadą każdego leczniczego programu pulmonologicznego jest jego jak najwcześniejsze rozpoczęcie. Pulmonologia to dział medycyny, który zajmuje się leczeniem wszelkiej maści chorób układu oddechowego, w tym także gruźlicy, mukowiscydozy, a nawet nowotworów płuc. W związku z poważnymi konsekwencjami tych schorzeń najważniejsze jest więc ich wczesne zdiagnozowanie i rozpoczęcie rehabilitacji w momencie, w którym nie ma jeszcze utrwalonych zaburzeń i niekorzystnych zmian układu oddechowego. Podczas terapii pulmonologicznej stosuje się przede wszystkim leczenie farmakologiczne oraz kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. Termin „rehabilitacja” przez większość z nas utożsamiany jest tylko i wyłącznie z jednym, dosyć wąskim biorąc pod uwagę inne rodzaje, typem terapii, czyli fizjoterapią. Tymczasem pojęcie to określa multum przeróżnych kuracji, zabiegów i programów leczenia nastawionych na niwelowanie problemów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Znajomość tej terminologii nie musi być konieczna do życia, jednak warto być z nią zaznajomionym choćby jako z interesującą ciekawostką.

Pomoc prawna dla pacjentów i lekarzy.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że medycyna to najbardziej skomplikowana gałąź gospodarki. Co ważne, niesłychanie dynamiczna i rozwijająca się w niespotykanym w innych dziedzinach tempie. Na rynki medyczne wkraczają nowe terapie, o których dawniej nikt nie słyszał, np. transplantacje, terapie genowe, immunoterapię, bio- stymulanty, bio- implanty oraz medycyna spersonalizowana.

Wraz z rozwojem poszczególnych dziedzin medycyny, pojawia się konieczność uregulowania formalnego poszczególnych działań zdrowotnych, zarówno w ujęciu indywidualnym oraz systemowym. Regulacjami zajmują się odpowiednie urzędy, natomiast odpowiedzialność za realizację konkretnych świadczeń ponosi lekarz lub jego jednostka macierzysta – poradnia lub szpital.

Lekarza obowiązuje m.in. Ustawa o zawodzie lekarza, Ustawa o prawach pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej a także setki regulacji dotyczących realizacji konkretnych świadczeń.

Ciągle zmieniające się przepisy oraz zawiłość poszczególnych regulacji powodują, że prowadzenie działalności leczniczej staje się coraz bardziej skomplikowane i oczywistym jest, że lekarz potrzebuje pomocy prawnej.

W wielu krajach Europy i USA lekarze nie tylko zawierają dodatkowe ubezpieczenia zawodowe, lecz także swoje sprawy zawodowe regulują przy pomocy wyspecjalizowanych adwokatów prawa medycznego.

W Polsce również powstały specjalistyczne, medyczne kancelarie prawne oraz pokaźna grupa indywidualnych adwokatów prawa medycznego http://adwokat-seidel.pl/prawnik-medycyny-warszawa/, działających w obszarze zdrowia.

Pomoc prawna dla pacjentów.

 • Błędy medyczne.

Pacjent ma prawo pozwać lekarza lub placówkę medyczną za błędy medyczne, które poskutkowały pogorszeniem stanu zdrowia lub utratą życia. Katalog błędów jest szeroki – od pozostawienie w ciele chorego materiału lub narzędzia chirurgicznego, po zaniechanie terapii, dokonanie złego (zdaniem pacjenta) wyboru metody leczenia włącznie ze zbyt późnym wdrożeniem terapii.

W takich wypadkach adwokat prawa medycznego dokona wstępnej oceny roszczenia pacjenta lub jego rodziny, doradzi, czy składać pozew cywilny, doniesienie do prokuratury lub pomoże wnieść skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

 • Przymus leczenia, świadoma zgoda, ubezwłasnowolnienie pacjenta oraz renty.

Adwokat prawa medycznego pomaga choremu i jego rodzinie w takich kwestiach, jak leczenie przymusowe, ustalaniem świadomej zgody lub niezgody na realizację świadczeń zdrowotnych, ubezwłasnowolnieniem lub nie pacjenta oraz ustalaniem renty, jeżeli niesprawność powstała na skutek błędów lekarskich oraz ustaleniem wysokości odszkodowania, z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego na skutek złego leczenia.

 • Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Coraz częściej stają się aktywne kancelarie prawa medycznego, które reprezentują całe grupy pacjentów przed organami państwa w zakresie realizacji ich konstytucyjnych praw np. realizacji zapisów Ustawy o prawach pacjenta dotyczących równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. O pomoc prawną proszą pacjenci, którzy nie mają dostępu do leczenia dostępnego gdzie indziej w Europie, np. chorzy z rzadkimi chorobami genetycznymi.

Pomoc prawna dla lekarzy.

W każdej sytuacji, w której pacjent pozywa lekarza z tytułu podejrzenia błędu medycznego, lekarz ma prawo do pomocy prawnej. Wyspecjalizowani adwokaci prawa medycznego reprezentują lekarzy przez sądem cywilnym lub koleżeńskim i pomagają w ujęciu prawnym całego zakresu oskarżenia.

 • Naruszenie dóbr osobistych oraz naruszenie Rozporządzenia o ochronie danych osobistych.

adwokat do spraw medycznych

O ile lekarzy obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej, o tyle pacjentów to prawo nie obowiązuje. Coraz częściej lekarze zgłaszają się do adwokata w kwestiach, dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych lub naruszenia RODO (np. hejt internetowy, podawanie publiczne faktów z życia prywatnego lekarza).

Lekarze bywają ofiarami agresji fizycznej ze strony pacjentów. W tym zakresie również mogą liczyć na pomoc prawną.

 • Prawo pracy.

Forma zatrudniania się lekarzy w placówkach ochrony zdrowia jest różnorodna. Część lekarzy pracuje w ramach etatu z NFZ, inni zakładają własną działalność gospodarczą. Dodatkowo poszczególne placówki oferują różne stawki i nie wszystkie respektują zasady prawa pracy. Mają też miejsce zachowania mobbingowe przez pracodawców medycznych. Młodzi lekarze mają wątpliwości dotyczące rozliczenia ich pracy oraz zatrudniania.

Adwokat prawa medycznego również w tym zakresie reprezentuje lekarzy przed sądem pracy.

Rozwiązywanie sporów sądowych i negocjacje polubowne.

Nie wszystkie spory muszą mieć swój finał w sądzie. Część z nich ulega rozwiązaniu w trakcie negocjacji adwokata medycznego ze stronami.

Dzięki mediacjom i negocjacjom udaje polubownie rozwiązać spory i uniknąć wieloletnich, niekończących się procesów sądowych.

Prawo medyczne wymaga dziś wysokospecjalistycznej obsługi prawnej. Interesariuszy systemu ochrony zdrowia jest duża liczba- pacjenci, lekarze, placówki medyczne, organy państwowe i spółki niepubliczne. Instytucja adwokata prawa medycznego jest więc niezbędna. 

 

Regularne wizyty u stomatologa zapobiegają rozwojowi próchnicy i nie tylko

   Wiele osób twierdzi, że nie zdawało sobie sprawy z tego jak wizyta u stomatologa może poprawić ich nastrój. Bezbolesne zabiegi i zdrowe białe zęby mogą wpłynąć na lepsze samopoczucie. W gabinetach dentystycznych nie są stosowane metody i techniki eksperymentalne wiążące się z wysokim ryzykiem dla pacjentów. Ostrożna dezynfekcja i funkcjonalność sprzętu całkowicie eliminują możliwość naruszenia sterylności.

Kiedy nie można odwlekać wizyty u stomatologa?

   Podczas wizyty u stomatologa przeprowadzana jest diagnostyka uzębienia, aby rozpoznać wszystkie ubytki lub stany zapalne dziąseł. Jeżeli pojawiły się zmiany próchnicze trzeba szybko poddać się leczeniu, aby nie doszło do powikłań na kolejnych etapach jej rozwoju. Obecna stomatologia to leczenie bez bólu i w komfortowych warunkach, dlatego nie ma sensu odkładania wizyty w gabinecie dentystycznym.Każda osoba w celach profilaktycznych powinna zgłosić się do stomatologa raz na pół roku.

Natomiast w szczególnych przypadkach natychmiast:

 • Jeśli boli ząb
 • Jeśli zęby stają się wrażliwe na zimne lub gorące napoje
 • Na początkowym etapie, przy bardziej złożonych rodzajach leczenia (ortodoncja, implantacja, protetyka, chirurgia)
 • Ze stanem zapalnym tkanek otaczających ząb
 • Aby przywrócić utraconą część zęba
 • Przed i podczas ciąży.

Najczęstsze powody wizyty u stomatologa:

 • Leczenie próchnicy
 • Leczenie zapalenia miazgi
 • Leczenie zapalenia przyzębia i torbieli zębów
 • Leczenie stomatologiczne podczas ciąży
 • Stomatologia w znieczuleniu ogólnym
 • Przywrócenie części zęba.

Jak implantacja zmienia uśmiech?

Implantologia stomatologiczna Warszawa to dziedzina stomatologii chirurgicznej specjalizująca się w instalowaniu sztucznego podparcia zamiast korzenia utraconego zęba. Wszyscy wiedzą, że ważne jest to, aby chronić zęby i monitorować ich zdrowie i higienę, regularnie odwiedzając stomatologa. Zaniedbanie zdrowia i higieny zębów często prowadzi do tego, że zęba nie można już uratować. A w niektórych przypadkach także do różnego rodzaju procesów zapalnych w jamie ustnej.

Powody, dla których ważne jest jak najszybsze zastąpienie utraconego zęba sztucznym:

 • Żucie jedzenia jest zaburzone, co jest główną przyczyną problemów z przewodem pokarmowym.
 • Sąsiednie zęby zaczynają się ruszać, próbując wypełnić pustą przestrzeń, co z pewnością doprowadzi do wad zgryzu.
 • Spowoduje to zmianę wyglądu, a także problemy ze zdrowiem szyi, pleców i układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Zwiększa się obciążenie żucia sąsiednich zębów.
 • Sąsiednie zęby po bokach, a także te, które są nad nimi, będą służyć znacznie krócej.
 • Tkanka kostna w miejscu utraconego zęba z czasem zanika. Stomatolog będzie musiał wykonać operację, aby zbudować tkankę kostną. Im więcej czasu upłynęło od utraty zęba, tym trudniejszy może być zabieg.
 • Występują defekty mowy.

   Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy implantacja jest dla niego wskazana, powinien skonsultować się ze stomatologiem, który dokładnie zbada przypadek a także wybierze odpowiednie metody.

Periodontologia zadba o tkanki przyzębia

  Periodontologia to kierunek w stomatologii poświęcony diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu tkanek przyzębnych (przyzębia).

Główne oznaki problemów z tkankami przyzębia:

 • Dziąsło boli i krwawi – pierwszy powód, aby pomyśleć o wizycie u periodontologa;
 • Nieświeży oddech, jest także głównym wrogiem komunikacji z ludźmi i wskazaniem do konsultacji ze specjalistą.
 • Problemy laryngologiczne (ucho, gardło, nos)
 • Przewlekłe problemy żołądkowe
 • Choroba dziąseł, której towarzyszą nieprzyjemne odczucia i / lub ból.
 • Mobilność zębów. W fizjologii zęby powinny zawsze być ruchome, jednak dopuszczalna mobilność jest niewidoczna dla ludzi. Jednocześnie łatwo zauważyć nadmierną ruchliwość zębów, jako anomalię, która zdecydowanie wymaga interwencji periodontologa.
 • Odsłonięcie szyjki zęba. Oprócz naruszenia estetyki uśmiechu, takie zmniejszenie objętości dziąseł prowadzi do zwiększonej wrażliwości zębów, a także do aktywnego rozwoju zmian próchnicowych w tym obszarze.

Jaka jest główna przyczyna chorób dziąseł?

   Główną przyczyną chorób dziąseł jest płytka nazębna, która zawiera dużą liczbę bakterii i powstaje na powierzchni zębów i na brzegach dziąseł. W przypadku braku odpowiedniej higieny płytka ostatecznie zamienia się w kamień nazębny, pełen toksyn i produktów przemiany bakterii, które powodują procesy zapalne w jamie ustnej, szybko niszcząc tkanki miękkie wokół zęba. Systematyczne wizyty u stomatologa pozwolą pozbyć się nagromadzonego kamienia nazębnego i uchronić się przed rozwojem próchnicy.

Zdrowie dzieci jest zawsze na pierwszym miejscu

Warszawa stomatologia dziecięca

   Ważne jest, aby pokazać dziecku, że wizyta u stomatologa nie jest przerażająca, ale interesująca i zabawna. Leczenie może odbywać się szybko, bezboleśnie i bezpiecznie. Dzieci często mają negatywne doświadczenia z ludźmi w białych fartuchach. Dlatego zadaniem stomatologa dziecięcego jest przekształcenie leczenia w bajkę i ekscytującą grę, aby dzieci zauważyły, że leczenie zębów nie jest bolesne, a to wszystko działa na ich korzyść.

Tajemnice zdobywania zaufania małych pacjentów:

 • W gabinecie dentystycznym nie powinno być zapachu leków
 • Przygotowanie dla dzieci zabawek lub innych drobnych upominków
 • Podczas leczenia włączać bajki dla dzieci, aby odwrócić ich uwagę.

 

Co warto wiedzieć o zabiegach medycyny estetycznej?

W obecnych czasach zyskujemy coraz większą świadomość tego, jak istotny jest nasz atrakcyjny wygląd. Chcemy sprostać wymagającym standardom piękna, dlatego dużo uwagi poświęcamy swojemu wyglądowi. Dobry makijaż, odpowiednia fryzura i modne ubrania potrafią nadać określonego charakteru wizerunkowi. Zawartość naszej kosmetyczki to często sprzymierzeniec w walce o piękno. Aby być piękniejszym możemy dziś wykorzystać osiągnięcia medycyny estetycznej. 

 

Uzasadniona popularność zabiegów medycyny estetycznej

Choć wiele osób dobrze wie, że najistotniejsze jest piękno wewnętrzne to staramy się dobrze prezentować każdego dnia. Wiemy, jak duże ma to znaczenie w budowaniu wysokiej samooceny, jak również od naszego wyglądu zależy, jak odbierają nas inni. Jest to szczególnie ważne na gruncie zawodowym. W relacjach prywatnych również staramy się sprostać pewnej konwencji społecznej dotyczącej naszego wyglądu. Mijają już powoli czasy, w których uważano, że nie mamy wpływu na urodę. Dzisiaj wiemy, że kształtujemy własny wizerunek samodzielnie. Z pomocą wychodzą nie tylko kosmetyki, ale również możliwości, jakie dają zabiegi medycyny estetycznej. Coraz częściej decydują się na nie nie tylko gwiazdy, ale również zwykłe osoby, które chcą zmienić w sobie coś, co im się nie podoba. Być może są to duże defekty, które utrudniają im nawet relacje z innymi. Zbyt duży nos, który zaburza proporcji twarzy może odwracać uwagę od tego, co mamy do powiedzenia. Ciężko znaleźć wtedy pracę o jakiej marzymy, ponieważ ludzie nie skupiają się na naszych kompetencjach, ale na tym, jak wyglądamy – zwłaszcza jeśli wygląd ten bardzo odbiega od standardów.

 

Pomoc w trosce o wizerunek

Zabiegi medycyna estetyczna są fantastycznym rozwiązaniem dla osób po wypadkach, w których ucierpiało ich zdrowie i wizerunek. Ogólnie mówiąc rzadko zdarza się, aby natura bardzo skrzywdziła człowieka dużymi dysproporcjami, ale czasami zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu i wiele byśmy zmienili. Oczywiście trzeba pamiętać, że w przypadku większości osób bardzo istotne jest to, aby polubić siebie, zaakceptować i nawet jeśli coś nie jest wzorowe to charakteryzuje nas i dodaje nam unikalności, dlatego pewne rzeczy warto pokochać. Jeśli jednak mimo wysiłku nie udaje nam się to, warto wtedy przemyśleć, czy rozwiązaniem nie byłby zabieg. Na przykład korekta zbyt dużego nosa czy odstających uszu może bardzo odmienić nasze spojrzenie na siebie i dać wiele radości . Tuż po zabiegu musimy oczywiście liczyć się z efektami ubocznymi czyli opuchlizną i siniakami, jednak po kilku tygodniach wszystko jest tak, jak być powinno. Wiele osób uważa, że decyzja o zabiegu była jedną z lepszych jaką podjęli. Oczywiście wiele zależy od rodzaju zabiegu. Wiele z nich dotyczy twarzy, ale dużą popularnością cieszą się również operacje powiększania biustu czy plastyki narządów intymnych. Wiele takich zabiegów medycyny estetycznej odmieniło życie kobiet i mężczyzn. W niektórych przypadkach zabiegi poprawy wizerunku są efektem próżności i zbyt rozbujanych kompleksów, jednak często stanowią ratunek dla pań i panów, którzy chcą poprawić coś w swoim wizerunku na lepsze.

 

Nie tylko estetyka, ale również zdrowie

Dużą popularnością cieszą się tak zwane nieinwazyjne zabiegi medycyny estetycznej, takie jak korzystanie z kwasu hialuronowego czy zastrzyków, które mają wygładzić naszą twarz i zadbać o jej lepsze napięcie. Niektórzy korzystają z możliwości, jakie daje laser w wygładzeniu i likwidacji zmarszczek. Po te sposoby coraz częściej sięgają osoby, którym zależy na tym, aby jak najdłużej zachować młody i atrakcyjny wygląd, ale medycyna estetyczna to nie tylko efekt wizualny, często również chodzi o zdrowie. Panie, które mają zbyt duży biust często decydują się na operację polegającą na jego zmniejszeniu . Borykają się z problemami kręgosłupa, ciężko jest im znaleźć odpowiednie ubrania, dlatego wolą mieć mniejszy, bardziej standardowy biust. W dzisiejszy kanon piękna chce wpisać się wiele kobiet. Oczywiście warto skrupulatnie przemyśleć wszystkie za i przeciw wynikające ze zdecydowania się na zabiegi medycyny estetycznej.

Zobacz :

Znaczenie opieki medycznej

Trzeba skonsultować swoje obawy z lekarzem, który szczerze podpowie nam, jakie konsekwencje może przynieść operacja. Warto być świadomym powikłań i tego, że tuż po zabiegu nie będziemy wyglądać idealnie. W przypadku korekty nosa, na którą decyduje się bardzo dużo kobiet, widoczna może być opuchlizna oraz zasinienia. Z czasem jednak wszystko powinno się ustabilizować, a my będziemy zadowolone z efektu. Wiele kobiet przyznaje, że czują się dużo lepiej, a ich nowy image zyskuje wiele komplementów. Zabiegi medycyny estetycznej to duża szansa dla osób, które nie lubią swoich defektów i marzą o zmianie, która pozwoli im się zbliżyć do atrakcyjniejszego ciała czy twarzy. Zanim zdecydujemy się na zabieg, trzeba to dobrze przemyśleć i poszukać kliniki i lekarza, który podejdzie z dużym zrozumieniem do naszych potrzeb. Porozumienie między pacjentem, a lekarzem jest najistotniejszym czynnikiem, który z pewnością wpłynie na nasze wybory. Jego obiektywna ocena pomoże nam podjąć ostateczną decyzję. 

Renesans fitoterapii

W dzisiejszych czasach można zauważyć dosyć postępowy powrót do naturalnych metod leczenia chorób. Dlatego tak popularna stała się fitoterapia. Fitoterapia jest to znana od dawna metoda medycyny klasycznej, która wykorzystuje do leczenia bogactwo środowiska, które otacza człowieka. W leczeniu zastosowanie mają zarówno silnie działające leki roślinne, np. naparstnica jak i te o łagodnym działaniu, np. rumianek, mięta pieprzowa.

Do przygotowania preparatów służą całe rośliny bądź ich części, które zawierają substancje aktywne. Rośliny wykorzystywane są jako pojedyncze zioła lub mieszanki w postaci nalewek, herbatek, wyciągów, soków, maści, tabletek. Preparaty ziołowe są przeznaczone do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Wszystko uzależnione jest od rodzaju preparatu oraz choroby.

Fitoterapia jest jedną z najstarszych metod leczenia wielu chorób. Odnalezione historyczne notatki Sumerów na klinach dowodzą, że już oni leczyli swoje dolegliwości właśnie roślinami. Około 1000 lat później powstała już spisana księga na temat wykorzystanie właściwości leczniczych poszczególnych roślin. W starożytnych cywilizacjach Chin, Egiptu, Persji, Grecji powszechnie stosowano zioła o różnych właściwościach. Znajdowali się także ludzie, którzy zajmowali się regularnym spisywaniem zastosowań poszczególnych roślin. W Średniowieczu dziedziną tą zajmowali się m. in. Paracelsus czy Hildegard vin Bingen. Jednak fitoterapia zyskała uznanie wśród badaczy, naukowców oraz lekarzy, znachorów. W dzisiejszych czasach fitoterapia przeżywa swój renesans, ponieważ ludzie coraz chętniej sięgają po babcine sposoby leczenia swoich dolegliwości.

Lekarstwa stosowane w fitoterapii mogą być przyjmowane krótkoterminowo lub przez długi czas. Możliwości wykorzystywania roślin w medycynie jest bardzo dużo. Zioła mają zastosowanie w leczeniu przeziębień, wymiotów, biegunek, zaburzeń żołądkowo-jelitowych, chorób wątroby oraz woreczka żółciowego. Działają także wspomagająco na trawienie, przeciwkaszlowo, ściągająco, moczopędnie, przeciwreumatycznie, łagodząco, antystresowo oraz uspokajająco.

Na ogół chory otrzymuje preparat wyprodukowany na bazie właśnie roślin, zazwyczaj jakiejś skomponowanej mieszanki roślin. Dobre połączenie ze sobą poszczególnych ziół daje większe możliwości w leczeniu chorób.

Niektóre rośliny zawierają jedną podstawową substancję, którą można zazwyczaj łatwo wyizolować. Związek taki odpowiednio przygotowany, np. atropina, otrzymywana z wilczej jagody, można stosować w postacji gotowego środka w leczeniu. Jednak ze względu na bardzo silne działanie tego typu leków należy szczególnie uważać oraz stosować się do zaleceń lekarza oraz informacji zamieszczonej na ulotce, ponieważ przedawkowanie grozi groźnymi dla życia skutkami ubocznymi. Są to tzw. preparaty forte.

Preparaty mite można stosować przez dłuższy czas, ponieważ zawierają rośliny lecznicze zawierające związki o łagodnym działaniu leczniczym. Niekiedy leki przygotowane z substancji z tych roślin działają dopiero po dłuższym okresie ich przyjmowania. Dlatego nawet wskazane jest przyjmowanie ich przez dłuższy okres czasu.

Ekstrakty roślinne podawane są pacjentom pod różną postacią. Mogą być one wykorzystywane do użytku zewnętrznego, np. maści, okłady, kompresy, kąpiele, płukanki, inhalacje, irygacje. Część ziół ma z kolei zastosowanie wewnętrzne, np. napary, odwary, wyciągi, soki, syropy, nalewki.

Warto posiąść taką wiedzę na temat pozytywnych zastosowań niektórych roślin, ponieważ można wówczas w sposób naturalny wspomagać swój organizm, dzięki pozytywnym składnikom aktywnym niektórych roślin.